АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИЯ НАЙ – ГОЛЯМ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
20/11/2018
Нови разкрития за Община Пазарджик и нереализирания най-голям фотоволтаичен парк в Югоизточна Европа
10/01/2019

АДФИ ЩЕ ИНСПЕКТИРА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕД СИГНАЛ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД

Тема:

АДФИ ЩЕ ИНСПЕКТИРА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕД СИГНАЛ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД

 

Статут:

ПРОВЕРКА

Етап:

СИГНАЛ

 

АДФИ ще инспектира Община Благоевград след сигнал на Антикорупционен фонд

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ще разгледа обществена поръчка за изграждане на LED осветление в Благоевград, след сигнал на Антикорупционен фонд (АКФ).

Сигналът е подаден от АКФ на 28.09.2018 и алармира за нередности в допълнително споразумение по договор между общината и Обединение „LED светлина 2015“.

Договорът на стойност 1 845 663,56 лв с ДДС е сключен на 02.12.2015г. Повече от година по-късно, на 06.06.2017г. двете страни сключват допълнително споразумение за още 433 363,19 лв с ДДС, с което е възложена допълнителна строителна дейност поради възникнали непредвидени обстоятелства.

За 45 от общо 47-те подобекта по проекта се установяват възникнали непредвидени обстоятелства. Експертните становища най-често споменават следните непредвидени обстоятелства: силно корозирали стълбове, липса на стълбове вследствие на извършено ПТП, дефектирали кабели, невъзможност да се преработят съществуващите двойни и четворни рогатки за монтаж на новите осветителни тела.

Сред другите обстоятелства, налагащи извършване на допълнителни строително-монтажни работи са и неподходяща височина на съществуващите осветителни тела и неподходящо местоположение на съществуващите стълбовете.

На отговор на заявление за достъп до обществена информация, изпратено от АКФ, община Благоевград отговаря, че преди възлагането на поръчката е направен задълбочен анализ на системата за улично осветление и е събрана и анализирана голям обем информация различните елементи.

След такъв задълбочен анализ преди възлагане на обществената поръчка, съмнение буди фактът, че се налага извършване на допълнителни дейности на стойност 433 363,19 лв с ДДС.

От правния екип на АКФ напомнят, че възлагането на такива допълнителни строително-монтажни работи и изменението на договора са принципно допустими от закона, но само при спазването на определени условия. За да може възложителят да се възползва от предвидената от закона възможност за изменение на договор за обществена поръчка, следва да са налице редица условия, сред които и наличието на непредвидени обстоятелства.

Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните. Непредвидените обстоятелства не могат да бъдат предотвратени дори и при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

От констативните протоколи е видно, че обстановката на терен налага строително-монтажни работи извън посочените в договора. От протоколите обаче не са видни причините, поради които допълнителните дейности не са включени в първоначалния проект и договора от 02.12.2015г.

В допълнение, плащането по допълнителното споразумение е извършено на 07.07.2017г. въпреки че 20 дни по-рано Общински съвет-Благоевград е отхвърлил предложението на кмета за промяна на поетия дългосрочен дълг и промяна на общинския бюджет с цел да се заплати на изпълнителя. Едва на 12.07.2017 г., след като е било извършено плащането, кметът е внесъл предложението за втори път и то е било одобрено от общинските съветници.

В отговор на изпратения от АКФ сигнал от АДФИ ни информираха, че планират финансова инспекция на Община Благоевград. АДФИ ще проверява за законосъобразност при сключване на допълнителното споразумение, в това число за изпълнението на сключения договор, за допълнителното споразумение и за извършените плащания по тях.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.