Руски милиардер е с отнето българско гражданство след сигнал от АКФ и партньори на ДАНС
22/01/2019
НЕЗАКОННИ ПРОУЧВАНИЯ ПО БЪДЕЩАТА АВТОМАГИСТРАЛА СТРУМА ПОВДИГАТ ВЪПРОСИ ОКОЛО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
11/02/2019

АКФ СИГНАЛИЗИРА АДФИ ЗА НЕРЕДНОСТИ В ДОГОВОРА ЗА ТОЛ-СИСТЕМАТА

Тема:

ДЪРЖАВНАТА ПОРЪЧКА ЗА ТОЛ-СИСТЕМА И ЕЛЕКТРОННА ВИНЕТКА

Статут:

АНЕКС КЪМ ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Етап:

СЕЗИРАНЕ НА АДФИ

 

АКФ сигнализира АДФИ за нередности в договора за тол-системата

 

Изменения в договора за тол-система и електронна винетка предвиждат отпадане на редица съществени дейности от проекта на обща стойност от близо 180 млн. лева, но без промяна на стойността за данъкоплатците.

Този и други факти, свързани с ключовата обществена поръчка, администрирана от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), обосноваха решението на фондация Антикорупционен фонд (АКФ) да провери цялата налична документация по случая. След установени съмнения за нередности АКФ подаде сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Първите съмнения за нередности са свързани със сключването на допълнително споразумение от 28.09.2018г., с което са въведени редица изменения на договора от 16.01.2018г.

Анексът предпоставя отпадането на съществени дейности като:

  • изграждане на оптични връзки до най-натоварените гранични контролно-пропускателни пунктове
  • изграждане на 7 вместо първоначално предвидените 30 мобилни глобяващи офиси
  • дооборудване на 195 броя портални рамки вместо първоначално предвидените 320.

Следва да се отбележи, че според медийни публикации, изброените по-горе отпадащи дейности са сред скъпите за изпълнителя − австрийският консорциум „Капш трафик солюшънс“. Въпреки тяхното отпадане стойността на договора остава непроменена, а именно близо 180 милиона лева.

АПИ обосновава отпадането на изискването за изграждане на оптични връзки с писмо от Държавна агенция „Електронно управление“, в което се твърди, че съществуващата вече комуникационна инфраструктура е напълно достатъчна и няма необходимост от изграждане на оптична мрежа. В отговор на запитване на АКФ, от агенцията отговориха, че подобни твърдения не се съдържат в кореспонденцията с АПИ.

Липсата на промяна в цената, АПИ обосновава и с доклади на независими оценители, които обаче не са публикувани на интернет страницата на агенцията.

Екипът на АКФ поиска докладите по реда на Закона за достъп до обществена информация и очаква отговор от компетентните институции. В името на прозрачността и ефективното разходване на публични средства, документи по ключови обществени поръчки като въпросните доклади и писмо, следва да са публично достъпни, твърди екипът на АКФ.

Поискани бяха и редица други документи, цитирани в допълнителното споразумение. Голяма част от тях следва да са приложени към анекса и да са неразделна част от него, но и към настоящия момент не са публикувани на интернет страницата на АПИ.

Налице са и съмнения дали договорът за милиони е изменен в съответствие със законовия ред. Анексът към договора е сключен на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки. Според тази разпоредба договорите за обществени поръчки могат да се изменят само при едновременното наличие на две предпоставки:

1) измененията се дължат на обстоятелства, които са били непредвидими от възложителя при полагане на дължимата грижа

2) измененията не водят до промяна на предмета на договора.

Дали обаче тези две изисквания на закона са спазени в действителност е въпрос, който експертите от АКФ със своя сигнал отправиха към АДФИ.

Като причини за изменението на договора АПИ посочва необходимостта от превенция от различни неблагоприятни метеорологични влияния и защита срещу вандализъм. В анекса се говори и за дейности, които ще осигурят по-качествена електронна система: „разширена софтуерна функционалност“; „осигуряване на достъпност на потребителите до услугите на електронната система“; сензори, „осигуряващи по-висока технологичност, надеждност и качество“. Няма обаче никакви аргументи в подкрепа на твърдението, че описаните изменения на договора са резултат от обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от възложителя на поръчката – АПИ.

Екипът на АКФ продължава да работи по случая. Ще информираме обществеността, когато получим поисканата документация и призоваваме държавните институции за отговорни и бързи действия.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.