АДФИ ВЪЗЛАГА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В МВР ПО СИГНАЛ НА “АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД”
14/05/2018
ОБЩИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ЦАРЕВО СЕ ИЗРАБОТВА ПРИ НЕАКТУАЛЕН КАДАСТЪР В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, УСТАНОВИ АКФ
06/06/2018

СИГНАЛЪТ НА АКФ ЗА “МЕНКАУРА” ПРЕДИЗВИКА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Тема:

Обществени поръчки

Статут:

Сигнал до АДФИ и Прокуратурата

Етап:

Възложена финансова инспекция от АДФИ

Обществената поръчка ще бъде проверявана за законосъобразност и като част от утвърден годишен план на АДФИ

 

На 23 март 2018 г. Антикорупционният фонд сезира прокуратурата и АДФИ относно обосновано предположение за фалшифициране на данни в документацията на победителя от обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ-ри етап“. Поръчката е за санирането на “Многофамилна жилищна сграда – блок №38” с адрес ж. к. „Ален мак“.

 

В своевременен срок АДФИ е разгледала на постоянна комисия сигнала и след извършена преценка за съответствие с изискванията на ППЗДФИ е взела решение за възлагане на финансова инспекция в община Благоевград със задача прoверка на горепосочената поръчка, открита с решение РП – 36/30.12.2015 с номер в РОП на АОП 00109-2015-0036.

 

„Антикорупционен фонд“ работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изобличаване и разследване на корупцията на всички нива в страната. Нашите експерти са готови да отговорят на всеки Ваш достоверен сигнал за корупция и злоупотреба и да Ви държат в течение какви действия са предприети и какви резултати са постигнати.

 

Борбата с корупцията изисква заинтересовано общество. Не се колебайте да подадете сигнал към институциите във всеки от случаите, когато имате съмнение за корупция. Сигнал за корупция може да подадете и към екипа на АКФ на следния линк.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.