СИГНАЛЪТ НА АКФ ЗА “МЕНКАУРА” ПРЕДИЗВИКА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
23/05/2018
Две деяния, извършени в условията на продължавано престъпление по чл. 311, ал.1 от НК, са констатирали от Районната прокуратура в Благоевград след сигнал на АКФ.
20/06/2018

ОБЩИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ЦАРЕВО СЕ ИЗРАБОТВА ПРИ НЕАКТУАЛЕН КАДАСТЪР В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, УСТАНОВИ АКФ

Тема:

ОУП Царево – изработка при неактуален кадастър

Статут:

Сигнал до Министерство на туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Агенция по геодезия, картография и кадастър

Етап:

Проверка и отстраняване на закононарушения, проверка на изходни данни, предоставени на изпълнителя на проекта за изменение на ОУП

Явните несъответствия пораждат възможност за неясноти, злоупотреби и незаконосъобразност в ущърб на обществения интерес

„АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“  има за основна своя цел изграждане на ефективен граждански модел чрез секторна антикорупционна стратегия на превенция, идентификация и противодействие на корупцията и злоупотреба с власт в Република България, като осъществява дейност по извършване на целеви мониторинг на публичната и медийната среда, както и на работата на публичния сектор, приема и обработва сигнали, свързани с корупция и злоупотреба с власт и в съдействие на правосъдието ги насочва към съответните институции.

В тази връзка, АКФ сезира Министъра на околната среда и водите, Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за следното:

Съгласно чл. 51 от Закон за кадастъра и имотния регистър, Агенцията по геодезия, картография и кадастър има задължение да поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние.

В § 31 от ПЗР от Закон за устройството на черноморското крайбрежие е посочено, че в едногодишен срок от влизането в сила на този закон, Министерството на околната среда и водите предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за пясъчните дюни, съгласно чл. 6, ал. 7, а в 6-месечен срок Агенцията има задължения да ги отрази в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри.

В същия закон в чл. 6 се регламентира и реда за изготвяне на карти и регистър за обекти публична държавна собственост. Съгласно чл.6, ал. 4, т. 4 сред тези обекти попадат пясъчните дюни, като за тях следва да се изработят специализирани карти по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (Чл. 6 (7) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За обектите по ал. 4 и 5 се изработват специализирани карти, регистър и информационна система по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Условията и редът за възлагането, създаването и поддържането на специализираните карти, регистъра и информационната система се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.)

На основание засиления обществен интерес, след извършена справка на правния екип на АКФ в публикуваната информация в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), от АКФ се установи, че надлежно са изготвени и налични  специализирани карти на пясъчните дюни в района на морски плаж „Корал“, във формат PDF, но в генерираната карта на кадастрално-административната информационна система на АГКК при отбелязване на слой “дюни” не е нанесена пълната информация от специализираната карта, публикувана в сайта на АГКК.

Съгласно чл. 39, ал. 7 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие „Морските плажове и дюните, които не са разположени непосредствено зад плажната ивица или не попадат върху морския плаж, се нанасят в кадастралната карта съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за държавна собственост. Морските плажове и дюни, за които няма издадени актове за държавна собственост, се нанасят в кадастралната карта съобразно границите им, определени в специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).“

Въз основа на гореизложеното от АКФ считат, че не е изпълнено задължението да се поддържа актуалната кадастрална карта и по-конкретно че информацията в създадената специализирана карта не е нанесена в необходимия цифров формат в кадастралната карта, поддържана от АГКК, така че при зареждане на слой “дюни”, те да бъдат коректно отразени.

От високо значение е съответствието на информацията, отразена в специализираните карти и тази публикувана кадастрално-административната информационна система. Същата информация е публична и официална, а още повече съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 1 от 2008 г. именно специализираната карта осигурява информация за изработване на устройствени схеми и общи и подробни устройствени планове.

От АКФ настояват да бъде извършена проверка и да бъдат предприети незабавни действия по отстраняване на извършени нарушения при коректното отразяване на информацията в кадастралната карта, поддържана от АГКК, още повече че при допълнителна проверка на предвидените промени на ОУП на община Царево – в процедура,  изложен в Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитени територии на изменението на общ устройствен план на община Царево е видно, че върху територията в района на плаж “Корал”, с отразени дюни по специализирана карта се предвижда урбанизация за курорт и допълващи дейности в разрез с чл. 17а от ЗУЧК, който забранява “строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А”.

Констатираната нередност е предпоставка за евентуално закононарушение в процедирания ОУП и навременното ѝ отстраняване е наложително в тази връзка. За тази цел АКФ настоява и за проверка на изходните данни, предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство на изпълнителя на проекта на ОУП – Царево, Форум Александрови ЕООД, що се отнася до територията на пясъчните дюни в района на плаж “Корал” и отстраняването на евентуални несъответствия в тази връзка, на чиято основа е допусната нередност при проектираната урбанизирана територия “върху” дюни.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.