АКФ СЕЗИРА КПКОНПИ ЗА ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА КМЕТА НА ПАЗАРДЖИК
16/04/2018
СГРАДАТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НАД ХИЖА “СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА” СЕ ОТДАВА ПОД НАЕМ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ С КОНКУРС НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
26/03/2018

СИГНАЛ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ФОНД ЗА СЪМНЕНИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА МВР

Тема:

Обществени поръчки

Статут:

Сигнал до АДФИ и Сметната палата

Етап:

Проверка по компетентност

Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

 

Правният екип на АКФ установи данни за завишена цена, манипулативен срок на изпълнение и гаранции, опит за ограничаване на конкуренцията и наличие на свързани лица сред кандидатите за доставка на противоударни каски. Сигналът е  насочен към АДФИ и Сметната палата

Вследствие на направена оценка на риска при процедури за възлагане на обществени поръчки и получен достъп до информация от МВР за възлагането им, юридическият екип на АКФ извърши анализ на следните сключени договори с изпълнител „ПАНОВ“ ЕООД и възложител директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (УССД) на МВР:

Договор за обществена поръчка №5785оп-39-5785опд-78 от 13.12.2016 г. и договор за обществена поръчка 5785оп-17-5785опд-82 от 13.09.2017 г.

- Първият договор е за доставка на противоударна каска с визьор — 460 броя и цена 429 640 BGN без ДДС, със срок на изпълнение 45 дни. Изпълнението на тази поръчка е забавено с 128 дни, за което е платена неустойка от изпълнителя в размер 32 995.84 BGN;

- Вторият договор е за доставка на противоударна каска с визьор — 330 броя и цена 296 670 BGN без ДДС, със срок на изпълнение 12 дни, като договорът е изпълнен в срок.

При анализ на документацията по проведените процедури за тези обществени поръчки се установява, че те са с идентичен предмет и технически спецификации към противоударното оборудване, което е предмет на доставката. Двете процедури се различават основно по броя на заявеното оборудване (противоударна каска с визьор).

Според наличната информация, ценовото предложение за единична цена за противоударна каска по договора от 2016 г. е 934 лв. без ДДС, а по договора от 2017 г. е 899 лв. без ДДС.

Експертният анализ на цените на свободния пазар на това специализирано оборудване с идентична техническа спецификация сочи, че те не надвишават 150-200 USD за единичен брой най-висок клас модели противоударни каски с визьор, а за сравнение най-масовите предлагани модели са значително под 100 USD за единичен брой.

Данните за значително многократно завишаване на цената са основание за съмнение, че при определянето на прогнозните цени за тези обществени поръчки е налице необективна оценка на пазарната среда за конкретния продукт.

Допълнителни съмнения при провеждането на двете процедури произтичат от факта, че според наличните данни в Търговския регистър изпълнителят „ПАНОВ“ ЕООД има съвсем различен предмет на дейност от предмета на обществената поръчка.

Също така, анализът на правния екип на АКФ разкрива, че при изпълнението на първия договор от 2016 г. изпълнителя е допуснал съществена забава в срока за изпълнение – при предвидени по договор 45 дни, забавата е 128 дни, т.е. почти три пъти надвишаване на договорния срок.

В същото време, при доказано неточно изпълнение, същата фирма печели и следващата поръчка от 2017 г. със същия предмет, но при изключително кратък срок за изпълнение на доставката – само 12 дни. Самото допускане на подобен изключително кратък срок може да означава по същество опит за ограничаване на конкуренцията, а от друга страна дава извънредно предимство при определянето на изпълнителя.

Как е бил оценен капацитетът на фирмата изпълнител, при положение че има доказано недобро изпълнение на предишния договор, питат от АКФ.

Налице са и още съмнения за манупулации. Съществена разлика между двата договора, без обосновка, е разликата в гаранционния срок на доставените стоки. По първия договор от 2016 г. срокът е 2 години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол (чл. 11 от договора), а в договора от 2017 г. – срокът е 10 години, т.е. 5 пъти по-дълъг за същия продукт (със същата техническа спецификация). Максималният възможен гаранционен срок според изискванията на процедурата води до това, че участникът „ПАНОВ“ ЕООД получава максимален брой точки при оценка на подадената оферта.

Заслужава проверка и дали в процедурата от 2016 г. участват свързани лица по смисъла на нормата на чл. 101, ал. 11 от ЗОП „свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура“ и § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК, тъй като в процедурата участва кандидат и юридическото лице „Кар строй“ ЕООД. Видно от Търговския регистър, управител на същото до дата 26.02.2016 г. е бил Ангел Панайотов Панов. Същият е бил и едноличен собственик на дружеството до 06.06.2016 г. – само два месеца преди решението за откриването на процедурата по обществената поръчка.

Въз основа на изложеното правният екип на АКФ счита, че са налице поредица съмнения за нередности, които засягат публичните финанси и обществения интерес и насочва сигнал към компетентните органи – Сметна палата и АДФИ, на основание чл. 238 и сл. ЗОП (обн. 2016г.), чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 4 и 5 от Закона за държавната финансова инспекция. При установяване или не на виновни длъжностни лица и наложени санкции, “Антикорупционен фонд” ще уведоми обществеността за реакцията и работата на институциите.