СИГНАЛ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ФОНД ЗА СЪМНЕНИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА МВР
02/04/2018
АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА И АДФИ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА САНИРАНЕ В БЛАГОЕВГРАД СЪС СЪМНЕНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ НЕВЕРНИ ДАННИ ОТ СПЕЧЕЛИЛИЯ КАНДИДАТ „МЕНКАУРА“ ЕООД
20/03/2018

СГРАДАТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НАД ХИЖА “СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА” СЕ ОТДАВА ПОД НАЕМ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ С КОНКУРС НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Тема:

Конкурс на Министерство на земеделието

Статут:

Сигнал до главния инспекторат на Министерски съвет

Етап:

Проверка по компетентност

Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

 

Хижата е с курортно предназначение и се намира на територията на национален парк “Рила”, извън дивечовъдния участък “Паничище”

Антикорупционният фонд сезира главния инспекторат на Министерски съвет със съмнения за възможно законово противоречие на предоставена Заповед № РД 48-5/19.01.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите относно провеждането на конкурс за предоставяне стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъден участък „Паничище“ в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Дупница“.

За експертите на АКФ прави впечатление, че в точка VIII от заповедта е посочено, че конкурсът включва отдаване под наем на база за ловен туризъм сграда „Рилски езера“ с идентификатор 65365.210.91.9, находяща се в Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.210.91 със застроена площ 100 кв. м. на един етаж, акт за частна държавна собственост № 1384/12.11.2013 г.

Видно от направена справка на правния екип на АКФ в кадастрално-административната информационна система сграда „Рилски езера“ не се намира на територията на дивечовъден участък „Паничище“, а се намира на територията на Национален парк „Рила“, като в кадастралната карта и регистър е посочено, че сградата има функционално предназначение курортна, туристическа сграда.

В допълнение експертите на фонда обръщат внимание на следните факти: Съгласно § 1, т. 15 от Закон за лова и опазване на дивеча "Бази за ловен туризъм" са сгради и прилежащите към тях терени и инфраструктури, специализирани за нуждите на ловния туризъм. Също така Закон за защитените територии с разпоредбата на чл. 21, т. 10 забранява дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове.

В защита на обоснованата висока обществена чувствителност към теми, свързани с прозрачното управление на зони и обекти на територията на националните и природни паркове в страната, АКФ сезира по компетентност Инспектората на МС, като очаква да се извърши обстойна проверка, да се съберат относими доказателства и да установи дали са налице извършени нарушения на закона.

Фотография Асен Димитров