АКФ НАСТОЯВА ЗА ПРОКУРОРСКА ПРОВЕРКА НА ОСВОБОДЕНИ ОТ КОНПИ 23 МЛН ЛЕВА НА ИЗДИРВАНО ЛИЦЕ
02/03/2018
ЯРЪК СТАТИСТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ НА РУСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ПОЛУЧИЛИ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ЗА НЕЯСНИ ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ, УСТАНОВЯВА ПРАВНИЯТ ЕКИП НА АКФ
25/01/2018

ДЕПУТАТЪТ ВОЛЕН СИДЕРОВ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕРЯВАН ОТ АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ ЗА НЕДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Тема:

Недекларирани обстоятелства

Статут:

Проверка за съответствие

Етап:

Сигнал до КПКОНПИ

Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

 

Антикорупционният фонд сезира новия антикорупционен орган за недекларирани от депутата Волен Николов Сидеров нововъзникнали обстоятелства, неотразени в досега подадените от него декларации за конфликт на интереси. Депутатът е регистрирал търговско дружество през октомври 2017 година и не е спазил едноседмичния срок за неговото деклариране. Ако бъде потвърдено от комисията, нарушението води до глоба между 1000 и 3000 лева, както по новия антикорупционен закон, така и по наскоро отменения.

Данните и фактите, които Антикорупционен фонд излага в своя сигнал за проверка от новата антикорупционна комисия, са следните:

На 3 октомври 2017г. Волен Сидеров е станал учредител и съдружник в търговско дружество „Галерия Стил“ ООД с ЕИК 204796970. Видно от информацията, публично достъпна в Търговския регистър, г-н Сидеров притежава мажоритарен дял от дружеството в размер на 75 дяла (от общо сто). Дружеството е с деклариран предмет на дейност в областта на търговията с произведения на изкуството и свързани с тях дейности.

При извършена проверка в публичните регистри беше установено също, че последната подадена декларация от народния представител е с дата 28 април 2017 година. “Към настоящия момент тази декларация е непълна и не отразява коректно имущественото състояние на народния представител в нарушение на чл. 39 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, а така също и в нарушение на чл. 15 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (седемдневен срок за деклариране на промени в обстоятелствата) до неговата отмяна”, се казва в изготвения от правния център на Антикорупционния фонд сигнал.

Според юристите на фонда към настоящия момент със своето бездействие, видно от липсата на декларация в публичното пространство, която да отразява промяна в декларирани обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, Волен Сидеров продължава да осъществява състава на административно нарушение по чл. 174, ал. 1 от закона.