ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ

  Тема:

  Кандидати за председатели на СГС

  Статут:

  Процедура по изслушване на кандидатите и отговори на публично зададени въпроси

  Етап:

  Внесени въпроси към ВСС

  Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

  Съдействие на обществеността Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

  Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

   

  Правният център на Антикорупционния фонд внесе във Висшия съдебен съвет (ВСС) въпроси относно имущественото състояние на двамата кандидати за председател на Софийски градски съд (СГС).Въпросите са фокусирани около данните от имуществените декларации на кандидатите и са резултат от извършена подробна проверка в публичните регистри.

  Очакваме съгласно наредбата за избор на административни ръководители на съдилища, приета през 2017 година, тези въпроси да бъдат зададени като част от събеседването на Съдийската колегия на ВСС с кандидатите - Светлин Михайлов (бивш председател на СГС за периода 2004-2009 година) и Евгени Георгиев. И двамата магистрати са действащи съдии в СГС.

  Видно от пълните текстове на въпросите публикувани по-долу, въпросите към кандидата Светлин Михайлов са много повече, което е логичен резултат от неговата активност на пазара на недвижими имоти и сериозно имуществено състояние под формата на декларирани банкови депозити и притежавани недвижими имоти. Кандидатът е декларирал над 1 милион лева в банки и недвижими имоти с особено висока стойност, което логично води и до въпроси за изясняване преди процедурата за административен ръководител на една от най-важните съдебни институции в страната.

  Кандидатът Михайлов е страна по имотни сделки, които са на цени, видимо разминаващи се с пазарните, като например придобита през 2016 година парцел от малко над един декар в софийската вилна зона “Американски колеж” в София на цена 18 000 лева (със статут на земеделска земя, но частично попадащ в зона за възможно застрояване). Кандидатът е страна и по договори за дарения със свои роднини за шестцифрени суми. Тези транзакции пораждат съмнения за симулативни сделки с цел осигуряване на законни средства и следва да бъдат изяснени в процеса на събеседване, чиято цел по закон е да се изяснят професионалните и нравствените качества на кандидатите за административни ръководители на СГС.

  Според обявената от ВСС процедура изслушването на кандидатите и отговорите на публично зададените въпроси предстои на 20 февруари 2018г, вторник.

  Ето пълният текст на установените по време на проверката данни и факти и произлизащите от тях въпроси:

  (1) По отношение на кандидата Светлин Велков Михайлов:

  Извършихме проверка на публикуваните данни в писмените документи и съответните регистри, от които се констатира следното:

  1. От публикуваната биография се констатира, че:

  - завършва ЮФ при СУ през 1991г.

  - целият трудов стаж на кандидата от 1992г. насам е преминал като съдия.

  - за периода 2004-2009г. председател на СГС

  2. От публикуваната декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото (линк http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/sm-dekl.obezl.pdf) , е видно, че са:

  - Декларирани са парични средства в размер на общо 1 059 610 лева

  - Декларирани са два леки автомобила на обща стойност 56 600 лева

  - Декларирани са шест недвижими жилищни имота, два гаража и две ниви

  - Декларирани са продадени през предходната година един апартамент и гараж

  3. От извършена справка в публичния имотен регистър се констатира, че:

  - от 1999 година насам Светлин Велков Михайлов осъществява множество сделки с недвижими имоти.

  - Такива осъществяват и двамата му родители, като някои от имотите последните придобиват от сина си Светлин Михайлов, прехвърлят му други или му даряват получените от продажбата средства.

  - От съдържанието на сделките, оформени с нотариални актове се констатира, че по някои от продажните сделки Светлин В. Михайлов е действал като пълномощник на баща си и сумите от продажбата са постъпвали направо в сметката на пълномощника Светлин В. Михайлов.

  ВЪПРОСИ:

  Въз основа на сочената информация възникват следните въпроси във връзка с изясняване на нравствените и професионални качества на кандидата Светлин Велков Михайлов, които молим да му бъдат зададени, както следва:

  1. Чрез реализирания деклариран финансов ресурс в размер на около 1 млн. лева, придобит в резултат на множество покупно- продажни сделки от кандидата и неговите родители прикрива ли се дейност, свързана с незаконен произход на средства?

  2. В случай, че отговорът на предходният въпрос е отрицателен, то прикрива ли се търг говска дейност?

  3. Голямата част от сделките са осъществени през периода на мандата на Светлин В. Михайлов като председател на СГС. Има ли връзка между длъжността, която заема и движението на сделките, при всяка от които Светлин В. Михайлов реализира печалба в този период?

  4. В съдържанието на сделките, оформени с нотариални актове, с които Светлин В. Михайлов е придобивал недвижимите имоти от 1999 година насам декларирани ли са действителните им цени?

  5. Какъв е интересът на един съдия да извършва множество имотни сделки при очевидна липса на жилищна или друга нужда?

  6. Каква е каузата при дарителските сделки на недвижими имоти между Светлин Велков Михайлов и неговите родители при очевидна липса на жилищна, финансова и изобщо материална нужда?

  7. Извършвани ли са привидни дарителски сделки между Светлин Велков Михайлов и неговите родители и коя е била прикритата сделка. Какви са били действителните отношения и намерения между страните?

  По отношение на кандидата Евгени Димитров Георгиев:

  Извършихме проверка на публикуваните данни в писмените документи и съответните регистри, от които се констатира следното:

  1. От публикуваната биография се констатира, че:

  - завършва висшето си образование в ЮФ на СУ през 1998г. след което продължава образованието си в САЩ и докторантура в ЮФ на СУ през 2013г.

  - Стажант в периода май- август 2003г. и януари- февруари 2006г. във федерални окръжни съдилища- САЩ

  - Юрисконсулт в банка- март 2000 до юни 2001г.

  - Съдия от юни 2001г. до днес

  2. От публикуваната декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото (http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/eg-dekl.obezl.pdf) , е видно, че са:

  - Декларирани са един апартамент и две дворни места в съпружеска имуществена общност

  - Декларирани са други пет недвижими имота, за които не става ясно каква част е собствеността на Евгени Д. Георгиев

  - Декларирани са една земеделска земя- лична собственост на Евгени Д. Георгиев и една ливада в съпружеска имуществена общност

  - Декларирана е извършена през предходната година замяна на ¼ идеална част от недвижим имот

  - Деклариран е един лек автомобил в съпружеска имуществена общност на обща стойност 5800 лева и друг автомобил на стойност 8000 лева, за който не става ясно каква част се притежава от Евгени Д. Георгиев

  - Декларирани са средства в размер на 3500 лева по банкова сметка

  - Декларирани са общо седем покупки на акции, извършени от Евгени Д. Георгиев и от съпругата му

  - Декларирани са три договора за кредит в общ размер 196 000 лева

  - Декларирани са две обезпечения- два договора за ипотека в полза на банка в общ размер 215 000 лева

  - Деклариране са разходи за обучение в общ размер 245 000 лева и източник на финансирането.

  ВЪПРОС:

  Въз основа на сочената информация възниква следния въпрос към кандидата Евгени Димитров Георгиев, който моля да му бъде зададен, както следва:

  1. Каква е частта от собствеността на Евгени Димитров Георгиев в имуществото, закоето не е посочена такава в декларацията за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото?