СГРАДАТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НАД ХИЖА “СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА” СЕ ОТДАВА ПОД НАЕМ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ С КОНКУРС НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
26/03/2018
АКФ НАСТОЯВА ЗА ПРОКУРОРСКА ПРОВЕРКА НА ОСВОБОДЕНИ ОТ КОНПИ 23 МЛН ЛЕВА НА ИЗДИРВАНО ЛИЦЕ
02/03/2018

АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА И АДФИ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА САНИРАНЕ В БЛАГОЕВГРАД СЪС СЪМНЕНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ НЕВЕРНИ ДАННИ ОТ СПЕЧЕЛИЛИЯ КАНДИДАТ „МЕНКАУРА“ ЕООД

Тема:

Обществени поръчки

Статут:

Подаден сигнал до Прокуратура и АДФИ

Етап:

Проверка на декларирани данни

Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

 

Антикорупционният фонд сезира прокуратурата и АДФИ относно обосновано предположение за фалшифициране на данни в документацията на победителя от обществена поръчка за „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ-ри етап“. Поръчката е за санирането на “Многофамилна жилищна сграда – блок №38” с адрес ж. к. „Ален мак“.

Първоначално офертата на победителя - „Менкаура“ ЕООД е обявена за несъответстваща на критериите за участие в процедурата. Комисията приема, че участникът не покрива критерия да е изпълнил на предходен етап строителство по поне два сходни обекта. В предоставения срок за отстраняване на пороците управителя на „Менкаура“ ЕООД Димитър Атанасов е депозирал декларация по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в която сочи изпълнението на проекти за четири сходни обекта. Сред тях е и „Изграждане на детска градина с четири групи, УПИ II, кв. 112 по плана на гр. Плевен“. Атанасов твърди, че „Менкаура“ ЕООД е била подизпълнител на фирмата „ХУФУ“ ЕООД. След справка в Търговския регистър (ТР) става ясно, че към онзи момент Димитър Атанасов е управител на „ХУФУ“ ЕООД, както индиректен собственик чрез “Хуфу Инженеринг”. В подкрепа на декларацията по чл. 51 от АОП г-н Атанасов е представил и референция за добро изпълнение от „ХУФУ“ ЕООД, която свидетелства за високо качество на услугите, предлагани от „Менкаура“ ЕООД.

След представянето на новата документация комисията приема, че пропуските са отстранени и компанията е класирана на следващ етап в процедурата. В хода на експертно проучване екипът на Антикорупционния фонд установи, че при изграждането на детската градина в Плевен „ХУФУ“ ЕООД е работила без подизпълнители. Това става ясно както от договора за изграждането на обекта между нея и община Плевен, така и от официален отговор на кмета Георг Спартански. В официално писмо той потвърждава, че не са били използвани подизпълнители при изграждането на обекта.

От описаните по-горе факти се поражда съмнение, че Димитър Атанасов е предоставил неверни данни в декларацията по чл. 51 от ЗОП. Според Наказателния кодекс това е нарушение на закона. Малко вероятно е да става въпрос за случайна грешка. Димитър Атанасов сам си е предоставил референция за добро изпълнение от името на „ХУФУ“ ЕООД в качеството на собственик и управител на дружеството. Всичко сочи, че това е случай на преднамерено подвеждане на контролния орган и целенасочено заобикаляне на законовите норми по поръчка с висок материален интерес от 1 158 757.3 лева /без ДДС/.

Налице е допълнителен детайл, който не бива да се пропуска. В поредица позиции пред медиите, Община Плевен изразява острото си недоволство от работата на „ХУФУ“ ЕООД по детската градина „Приказен свят“. И в момента общинарите издирват собствениците на „ХУФУ“ ЕООД заради некачествено строителство. По време на провеждането на тръжната процедура в Благоевград е имало повече от достатъчно публична информация, че фирмите на Димитър Атанасов са свързани с няколко компрометирани проекти. По обществената поръчка за санирането на въпросния блок в Благоевград, спечелена от „Менкаура“ ЕООД, оферти са подали и пет други участници. Те до един са били отстранени още на фаза „техническо предложение“. Така, единственият достигнал до етап на класиране е „Менкаура“ ЕООД, победител в процедурата без реална конкуренция, което поражда допълнителни съмнения относно прозрачността на провеждането ѝ.