Въпроси към д-р Николай Николов

Становище относно изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и поставяне на въпроси към д-р Николай Николов

Във връзка с предстоящото изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията, Фондация „Антикорупционен фонд“ поставя следните въпроси към кандидата за председател на КПКОНПИ д-р Николай Николов:

• Как отчитате ефективността на председателстваната от Вас до м. януари 2018 г. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), предвид на факта, че повече от 3 години органът заседаваше в непълен състав, както и че почти година и половина органът функционираше при условията на изтекъл мандат?

• Как оценявате ефективността на КПУКИ от гледна точка на постановените решения за установен конфликт на интереси, които са средно по 18 решения годишно за целия период?[1]

• В практиката на КПУКИ до този момент имаше решения за прекратяване на производства поради изтичане на предвидената в закона давност[2], т.е. органът е бездействал. В същото време според докладите за дейността на КПУКИ през 2017 г. около 30 % от производствата не са приключили в законовия срок, а през 2015 г. този проблем е още по-сериозен – 50% не са приключили в срок. Какви мерки ще предложите да бъдат предприети в новия орган за да не се възпроизведат негативните практики от КПУКИ, при положение че значителна част от администрацията ще бъде преназначена в новия орган?

• Как ще подобрите ефективността при установяването на конфликт на интереси в случаи на свързани лица, вкл. хипотезите на фактическо съжителство, като се има предвид формалистичния подход до този момент в практиката на КПУКИ?[3]

• Има ли по време на Вашия мандат в КПУКИ внасяни доклади на Инспектората за вътрешни разследвания за злоупотреби и налагани ли са въз основа на тях санкции?


Сподели:

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds