Роднина на заместник-кмета по строителството в Перник печели обществена поръчка за ремонт в града

През август 2017г. Община Перник сключва договор на стойност 368 982 лв. с ДДС за реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Обществената поръчка печели „Виа Интелего“ ООД с управител инж. Иво Гаджов, който е първи братовчед на заместник-кмета по строителството в общината, инж. Владислав Караилиев.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), в процедури като тази в Перник не могат да участват дружества, управлявани от лица, свързани с възложителя. Същото ограничение е предвидено изрично и в документацията за участие в обществената поръчка. При подаване на офертата участникът е трябвало да подаде декларация, удостоверяваща липсата на такава свързаност.

АКФ попита общината дали инж. Гаджов е подавал декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП (отм.). Екипът ни помоли и за копие от съответната декларация. В получения отговор от Вяра Церовска, кмет на Община Перник, се казва, че поради отказ от страна на „Виа Интелего“ ООД не ни се предоставя копие на декларацията. Кметът ни насочи към Профила на купувача на интернет-страницата на Община Перник и към публикуваните протоколи от работата на комисията по обществената поръчка, в които няма данни за липсата на подадена такава декларация.

Възниква въпросът дали инж. Гаджов е предоставил неверни данни в тръжните документи като е пропуснал да декларира, че е свързан с лице, заемащо ръководна длъжност в организацията на възложителя. Алтернативата е, че комисията не е отразила правилно в протоколите наличието или липсата на съответната декларация и неправомерно не е отстранила от участие „Виа Интелего“ ООД. На тези въпроси следва да отговорят Прокуратурата и Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), които са сигнализирани от АКФ.

Сигнал относно съмнения за конфликт на интереси е изпратен и до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), тъй като от Община Перник не предоставиха категоричен отговор на въпроса декларирал ли е заместник-кметът по строителството наличие на частен интерес във връзка с конкретната обществена поръчка.

Съмненията за наличие на конфликт на интереси произтичат и от състава на комисията за провеждане на процедурата. Трима от петимата членове на комисията, в това число и нейният председател, са служители на общината именно в ресора на заместник-кмета по строителството.

От АКФ очакват АДФИ да провери и обстоятелства, свързани със забавянето на строителните работи, без това да доведе до санкции за изпълнителя. Според договора срокът за изпълнение на рехабилитацията е не повече от 194 календарни дни. Реално поръчката се изпълнява за 287 дни – с 93 дни повече от предвиденото по договор.

Работата по проекта спира три пъти за общо 95 календарни дни поради влошени метеорологични условия и обстоятелства, определени като независещи от фирмата изпълнител и Община Перник. Възможност срокът да спре да тече при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия за сезона е предвидена в договора.
Във връзка със забавянето на изпълнението поискахме по реда на Закона за достъп до обществена информация копия на констативните протоколи за наличие на неблагоприятни метеорологични условия и официалните справки, издадени от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. От всички достъпни документи не става ясно дали са били налице неблагоприятни метеорологични.

Дори метеорологичните условия да не са позволявали техническото изпълнение на проекта, това е трябвало да бъде предвидено от изпълнителя при изготвяне на предложението за участие в обществената поръчка и не може да бъде основание за спиране на работата. Отговорността уредена в договора се равнява на 0.05% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не следва да надвишава 20% от стойността на договора.

АКФ очаква реакцията на сигнализираните институции – Прокуратура, АДФИ и КПКОНПИ и ще ви информира своевременно.


Сподели:

Прессъобщения

Съдът в Страсбург допусна за разглеждане жалбата на АКФ срещу отказа на КПКОНПИ да разкрие решенията си

АКФ праща на Европейския съд по правата на човека отказа на КПКОНПИ да публикува решенията си относно конфискацията на незаконно придобито имущество

За КПКОНПИ решенията на съда не важат: комисията не разсекрети решенията си за отнемане на имущество

Административният съд: Решенията на КПКОНПИ не могат да са служебна тайна и трябва да бъдат публикувани

КПКОНПИ незаконно е засекретила всички свои решения за отнемане на имущество

АКФ за решението на КПКОНПИ за Слави Трифонов: Институциите отново насърчават политиците да нарушават закона

Открито писмо на АКФ до народните представители от 47-то Народно събрание: Настояваме за задълбочена проверка на дейността на КПКОНПИ

КПКОНПИ установи конфликт на интереси за кмета на Община Никола Козлево Ешреф Реджеб

Съвместна позиция на пет неправителствени организации относно процедура по избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

АКФ настоява за прокурорска проверка на освободени от КОНПИ 23 млн лева на издирвано лице