Мисия

„Антикорупционен фонд“ работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изобличаване и разследване на корупцията на всички нива в страната и във високите етажи на властта. Корупцията подкопава държавата. Злоупотребата с власт и влияние и пренебрегването на дългосрочните цели на обществото са белег за безперспективно икономическо развитие и заплаха от клептокрация. Екипът на „Антикорупционен фонд“ следи за проявите на корупция, неефективността на контролните органи и мълчанието на институциите в България.
Нашите експерти са готови да отговорят на всеки Ваш достоверен сигнал за корупция и злоупотреба и да Ви държат в течение какви действия са предприети и какви резултати са постигнати. Борбата с корупцията изисква заинтересовано общество, силен неправителствен сектор, независими медии и законови гаранции. Общата ни целенасочена нетърпимост ще подпомогне постигането на прозрачност във всички обществени институции и процедури, подобряването на управлението в публичния сектор и увеличаване на политическата отговорност. Не оставаме безучастни. Не бъдете и Вие.

Наказaтелно-процесуален кодекс на Република България

 • „Съдействие на обществеността Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.“
 • „Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.“

Етични правила

 • Работим само със законни средства и в обществен интерес с основна мисия – ефективна борба с корупция и в помощ на институциите в Република България.
 • Всеки е невинен до доказване на противното. При извършване на проверки не споменаваме публично имената на проверяваните лица до доказването или отхвърлянето на съмненията. Имена се споменават, само когато имаме пълна увереност и потвърждение, а не просто съмнения, за извършени нарушения и/или престъпления.
 • Не се разглеждат сигнали, по отношение на които членовете на борда на фондацията и експертите биха имали частен интерес или се отнасят до свързани с тях лица.
 • Фондът приема сигнали, включително анонимни. Всеки анонимен сигнал подлежи на проверка за достоверност.
 • Работим в обществен интерес и не приоритизираме своята собствена популярност.
 • Анонимните сигнали, получени в АКФ, остават анонимни и техните изпращачи не се разкриват. На интернет страницата публикуваме начините до нас изобщо да не стига информация, която да позволи идентифициране на изпращача на сигнала.
 • Разследванията и правните анализи се извършват с максимална отговорност, обективност, безпристрастност и неутралност. При необходимост ползваме външни и доказано независими експерти.
 • АКФ гарантира спазването на анонимността на източниците си и външните си експерти и смята тяхното доверие за ключово важно за изпълнение на мисията си.
 • Не приемаме дарения, които биха ни поставили в зависимост при настоящи и бъдещи разследвания и други действия.
 • Членовете на борда на АКФ и експертите към него се задължават да спазват правилата и да зачитат ценностите, в името на които е създадена организацията.

Подход

Антикорупционният фонд действа като застъпническа организация, която се стреми да насърчава активното разследване на корупционни практики от страна на държавните институции.
Нашият подход е при съмнения за корупция и конфликт на интереси да извършваме собствени проучвания и да настояваме за реакция на институциите.

Разчитаме на различни способи за разкриване на осъществено корупционно поведение: правен анализ, оценка на риска, граждански и медиен мониторинг, достъп до информация, оценка на въздействието на законодателството, получени сигнали и др.

Проучваме за сигнали за корупция в уважавани регионални и национални медии, както и получаваме сигнали от граждански активисти. Изискваме публични документи от всички съответни институции, като се позоваваме на Закона за достъп до обществена информация на България. Правим оценка на случаите и проучваме тези, които отговарят на нашите критерии, като комбинираме експертни изследвания и правен анализ на цялата налична документация.

Ако срещнем доказателства или имаме основателни съмнения относно неправомерни действия, изпращаме сигнали до всички публични институции, които са компетентни да разследват съмненията за нарушения.