Обществени поръчки

 

Възложител – най-често това са различни институции и организации, които имат нужда от доставка на стоки, извършване на услуги или строителни работи и които отговарят за прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане на резултатите от обществените поръчки.

Договор за обществена поръчка – договорът, който възложителят сключва с избрания изпълнител след приключване на процедурата по избор.

Документация за обществена поръчка – документацията трябва да съдържа техническите спецификации, инвестиционните и други проекти (когато се изискват за подготовката на офертата), всички изисквания към кандидатите, методиката за определяне на комплексната оценка, образци на документи (както и указание за подготовката им), проект на договор и др.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – лична декларация за финансовото състояние, способностите и годността на кандидата да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Запазени обществени поръчки – поръчки, в които специализирани предприятия или кооперации на хора с уреждания или на хора в неравностойно положение участват с предимство,  с цел да се подпомогнат хората в неравностойно положение като им се осигури възможност да получат достъп до обществения ресурс.

Закон за обществените поръчки (ЗОП) – е законът, в който са определени условията и реда за възлагане на обществени поръчки. Сега действащият ЗОП е в сила от 15.04.2016г. и е приложим към всички обществени поръчки, отрити след тази дата.

Изпълнител – спечелилият процедурата участник, с когото възложителят сключва договор за обществена поръчка и който следва да достави стоките, да извърши услугите или строителните работи.

Икономически най-изгодна оферта – обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта, а критериите са: най-ниска цена, ниво на разходите (като се отчита разходната ефективност) или оптимално съотношение качество/цена.

Комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог – експертна комисия, назначавана от възложителя и състояща се от нечетен брой членове, в чийто състав могат да участват и външни за организацията на възложителя лица.

Необичайно благоприятна оферта – оферта, в която цената или разходите са с повече от 20% по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници. В тези случаи възложителите изискват писмена обосновка от участника.

Обособена позиция  – е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка.

Обществена поръчка – административна процедура за възлагане на поръчка за доставки на стоки, извършване на услуги или строителни работи, които се осъществяват в рамките на публичния сектор. Тази процедура се прилага при всяко разходване на публични средства (средства от националния бюджет и европейски средства) и цели да гарантира, че възложителите са купили най-качествената стока/услуга на възможно най-добрата цена.

Подизпълнител – лице, което сключва договор за изпълнение на определена част от поръчката с изпълнителя, а не със самия възложител. Подизпълнителите следва да са посочени в офертата, а отговорността за изпълнение на договора е на изпълнителя.

Принципи при възлагане на обществените поръчки – равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

Прогнозна стойност – очакванията на възложителя за ориентировъчния размер на средствата, които ще заплати за резултата от поръчката. В закона са предвидени различни начини за определяне на прогнозната стойност.

Профил на купувача – секция на интернет страницата на възложителя, на която се публикуват важни документи, свързани с откритите  обществени поръчки с цел да се осигури публичност и прозрачност.

Рамково споразумение – споразумение между възложителя и изпълнителя, в което се определят условията на поръчките, които ще се възлагат през определен период от време (до 4 години). При условията на рамковото споразумение се сключват последващи индивидуални договори.

Регистър на обществените поръчки – поддържа се от Агенцията за обществени поръчки и съдържа информация за процедурите за възлагане но обществени поръчки на всички възложители и предоставящ възможност за търсене по различни критерии (възложител, ключова дума от предмета и др.). Достъпен на rop3-app1.aop.bg.

Стойностни прагове – определени в закона граници на прогнозната стойност на поръчката, които ограничават възложителя при избора на процедура (например за доставки на стоки на прогнозна стойност над 280 000 лв. не може да се избере изпълнител чрез пряко договаряне).