Конфликт на интереси

 

Декларация за имущество и интереси – декларацията, която лицата, заемащи висши публични длъжности, са длъжни да подават при заемане на длъжността и ежегодно. Декларират се: недвижимо имущество; превозни средства; парични суми; влогове; банкови сметки над 10 000 лв.; вложения в инвестиционни и пенсионни фондове над 10 000 лв.; налични ценни книги, дялове в ООД; задължения и кредити над 10 000лв.; чуждо имущество, което лицето или неговият съпруг трайно ползва, независимо от основанията; данни за свързани лица, към дейността на които лицето има частен интерес; участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества и др.

Имущество – всякакъв вид собственост и вещни права, както и документи, доказващи правото на собственост или други права.

Конфликт на интереси – административно нарушение (а не престъпление), при което се дава предимство на частния пред публичния интерес.

Корупция – когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на облаги.

Лице, заемащо висша публична длъжност – изброени са в чл. 6, ал. 1 в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сред тях са: президентът и вицепрезидентът; народните представители; министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите; членовете на Европейския парламент от Република България; съдиите, прокурорите и следователите; омбудсманът; членовете на различни комисии и държавни агенции; областните управители и заместник областните управители; кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на общините и районите; председателите на политическите партии, получаващи държавна субсидия и техните заместници и др.

Несъвместимост – заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която е несъвместима с положението на лицето като заемащо висша публична длъжност.

Облага – всеки доход в пари или имущество; получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните; получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние; предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Регистър на декларациите – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) води и поддържа електронни публични регистри, сред които е и този за декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности, достъпен на https://register.caciaf.bg/ .

Сигнал за наличие на конфликт на интереси – всеки, който разполага с данни за корупция или конфликт на интереси, може да подаде сигнал до КПКОНПИ. За сигнал се приема и публикация в медиите. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Свързани лица – съпрузите и лицата, които се намират във фактическо съжителство; роднините по права линия, по съребрена линия (до четвърта степен) и по сватовство (до втора степен); физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

Фактическо съжителство на съпружески начала – доброволно съвместно съжителство на съпружески начала, което е продължило повече от две години.

Частен интерес – всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето, заемащо висша публична длъжност или свързани с него лица.