Златната локва

За подробна хронология на казуса натиснете тук.
В последния ден от работата на първия кабинет Борисов агенцията по храните сключва договор, с който упълномощава частната фирма „Пи. Еф. Си.“ ООД да събира такса дезинфекция на Капитан Андреево и Лесово. На фона на риска от Турция в България да влязат отдавна изчезнали заболявания, от Агенцията по храните сключват договор за дезинфекция с новосъздадена фирма без опит и капацитет.

Въпросите, на които АКФ се опитва на даде отговор са свързани с законосъобразността на възлагането на държавно регулирана дейност на частна фирма. И още повече фирма, която няма никакъв опит в дейността, която трябва да осъществява.


Сподели:
event icon

АКФ изпрати няколко заявления за достъп до обществена информация със следните въпроси:

Законовото основание на проведената процедура по подбор за изпълнител на дейността по дезинфекция, както и на какво основание е сключен договорът; На какво основание "Пи.Еф.Си." ЕООД събира такса за извършване на профилактична дезинфекция; Какви суми са събрани от преминаващите превозни средства, каква част от тях са държавна такса и каква част е заплащане за извършване на услугата на частната фирма;

event icon

БАБХ отказа достъп до исканата информация

event icon

АКФ обжалва отказа за достъп на АДФИ

В жалбата си до Административен съд – София-град Фондацията мотивира съображенията си за незаконосъобразния отказ за достъп до обществена информация на АДФИ, поради преразказването на мотиви за отказ на трето лице, и липсата на собствени такива.

event icon

Решение на Административен съд – София-град

Съдът отмени решението на БАБХ, в частта на постановения отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Върна преписката на Изпълнителния директор на БАБХ, като го задължи да се произнесе в законово установения срок.

event icon

БАБХ обжалва решението на Административен съд – София-град

С жалба до тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), Изпълнителният директор на БАБХ иска отмяна на Решението на Административен съд – София-град като неправилно и незаконосъобразно, като изтъква и че същото не е съобразено със събрания доказателствен материал.

event icon

Определение на тричленен състав на ВАС

С издаденото си определение, ВАС оставя без разглеждане жалбата на БАБХ и прекратява производството по нея.

event icon

БАБХ обжалва решението на тричленния състав на ВАС

С жалба до петчленен състав на ВАС, БАБХ иска отмяна на определението на тричленния състав на ВАС от 20.05.2019 г. като го смята за неправилно.

event icon

Окончателно Решение на петчленен състав на ВАС

Оставя в сила Определението на тричленния състав на ВАС от 20.05.2019 г. и не взима под внимание жалбата на БАБХ за отмяна на същото.

event icon

Сигнали до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Специализираната прокуратура

АКФ счита, че са налице достатъчно данни, пораждащи съмнения за порочни практики. На това основание фондацията сезира по компетентност двете институции, като изложи съмнения за нарушаване на нормативната уредба чрез възлагане на публично-правна дейност на частното дружество "Пи.Еф.Си." ЕООД. До настоящия момент не сме получили отговор от АДФИ или Специализираната прокуратура.

event icon

Решение на БАБХ във връзка с подаденото от АКФ заявление за достъп до обществена информация

- След първоначалния частичен отказ по исканата от Фондацията информация и последвалите няколко инстанционни обжалвания и от двете страни, продължили 13 месеца, Изпълнителният директор на БАБХ отново отказва достъпа до исканата от АКФ информация; - Мотивира отказа си със застрашаване на интереси на трето лице - дружеството "Пи.Еф.Си." ЕООД, поради което иска съгласието му относно предоставянето на информацията, искана в заявлението, след което Дружеството изразява изрично несъгласие това да се случи; - Изтъква се също запазването на интересите на същата трета страна, като БАБХ определя исканата информация като „търговска тайна“;