Златната локва

За подробна хронология на казуса натиснете тук.
В последния ден от работата на първия кабинет Борисов агенцията по храните сключва договор, с който упълномощава частната фирма „Пи. Еф. Си.“ ООД да събира такса дезинфекция на Капитан Андреево и Лесово. На фона на риска от Турция в България да влязат отдавна изчезнали заболявания, от Агенцията по храните сключват договор за дезинфекция с новосъздадена фирма без опит и капацитет.

Въпросите, на които АКФ се опитва на даде отговор са свързани с законосъобразността на възлагането на държавно регулирана дейност на частна фирма. И още повече фирма, която няма никакъв опит в дейността, която трябва да осъществява.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност


Сподели:

Прессъобщения

АКФ: БАБХ е нарушила закона, като е сключила договор за наем с „Евролаб 2011“

Прокуратурата е прекратила досъдебното производство по твърденията за подкуп от проф. Пламен Моллов. Чакаме отговора на Европейската прокуратура

АКФ: Съмнения за сериозни нередности в съдебните актове в полза на „Евролаб 2011“ ЕООД за Капитан Андреево

Становище относно извършването на товаро-разтоварна дейност на граничните контролно-пропускателни пунктове на границата с Турция

Златната локва на "Капитан Андреево" ще бъде проверявана от АДФИ три години след сигнала на АКФ

АКФ изпраща скандала с предлагания подкуп на шефа на БАБХ на европейските прокурори

Заседание на Комисията по ревизия в Народното събрание с участието на Лора Георгиева и Бойко Станкушев от Антикорупционния фонд.

АКФ: Договорът за „Златната локва“ противоречи на закона и министърът на земеделието трябва да предприеме действия по обявяването му за нищожен

event icon

По време на разследването на случая АКФ изпрати няколко заявления за достъп до обществена информация, имащи за цел да съберат следната информация:

- Законовото основание на проведената процедура по подбор за изпълнител на дейността по дезинфекция, на какво основание е сключен договорът; - На какво основание "Пи.Еф.Си." ЕООД, ЕИК 202454263 събира такса за извършване на профилактична дезинфекция; - Какви суми са събрани от преминаващите МПС ГКПП, каква част от тях са държавна такса и каква част е заплащане за извършване на услугата на частната фирма за осъществяване на дейността по дезинфекция?

event icon

Решение на БАБХ за отказан достъп до исканата информация

- АДФИ постановява пълен отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по т.1 и т.2 и частичен отказ по т.5.

event icon

АКФ обжалва отказа за достъп на АДФИ:

В жалбата си до Административен съд – София-град Фондацията мотивира съображенията си за незаконосъобразния отказ за достъп до обществена информация на АДФИ, поради преразказването на мотиви за отказ на трето лице, и липсата на собствени такива.

event icon

Решение на Административен съд – София-град.

- Съдът отмени решението на БАБХ, в частта на постановения отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Върна преписката на Изпълнителния директор на БАБХ, като го задължи да се произнесе в законово установения срок.

event icon

БАБХ обжалва решението на Административен съд – София-град

- С жалба до Върховния административен съд (ВАС), Изпълнителния директор на БАБХ иска отмяна на Решението на Административен съд – София-град като неправилно и незаконосъобразно, както изтъква и че същото не е съобразено със събрания доказателствен материал.

event icon

Определение на ВАС

Със издаденото си определение, ВАС оставя без разглеждане жалбата на БАБХ и прекратява производството по нея.

event icon

БАБХ обжалва решението на ВАС

- С жалба до петчленен състав на ВАС, БАБХ иска отмяна на определението на тричленния състав на ВАС от 20.05.2019 г. като го смята за неправилно.

event icon

Окончателно Решение на ВАС

Оставя в сила Определението на тричленния състав на ВАС от 20.05.2019 г. и не взима под внимание жалбата на БАБХ за отмяна на същото.

event icon

Сигнали до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Специализираната прокуратура.

- След анализ на събраната информация в хода на разследването си АКФ счете, че са налице достатъчно данни, пораждащи съмнения за порочни практики. На това основание Фондацията сезира по компетентност двете институции, като изложи съмнения за нарушаване на нормативната уредба чрез възлагане на публичноправна дейност на частното дружество "Пи.Еф.Си." ЕООД. До настоящия момент не сме получили отговор от АДФИ или Специализираната прокуратура.

event icon

Решение на БАБХ във връзка с подаденото от АКФ заявление за достъп до обществена информация:

- След първоначалния частичен отказ по исканата от Фондацията информация и последвалите няколко инстанционни обжалвания и от двете страни, продължили 13 месеца, Изпълнителният директор на БАБХ отново отказва достъпа до исканата от АКФ информация. - Мотивира отказа си със застрашаване на интереси на трето лице - дружеството "Пи.Еф.Си." ЕООД, поради което иска съгласието му относно предоставянето на информацията, искана в заявлението, след което Дружеството изразява изрично несъгласие това да се случи. - Изтъква се също запазването на интересите на същата трета страна, като БАБХ определя исканата информация като „търговска тайна“.

event icon

Отговор от АДФИ по подаден сигнал (03.01.2020 г.)

АДФИ за пореден път посочва „наличието на административен капацитет“, като условие за извършване на финансовата инспекция в Българска агенция по безопасност на храните, гр. София.

event icon

Отговор на Специализирана прокуратура

След повече от половин година Специализираната прокуратура констатира, че БАБХ „няма статут на държавна агенция или на изпълнителна агенция“, което прави невъзможно произнасяне по сигнала, поради което същия е препратен по компетентност на Софийска градска прокуратура (СГП).

event icon

Отказ на СГП за образуване на досъдебно производство

Прокуратурата установява, че поради липса на средства в бюджета БАБХ възлага профилактичната дезинфекция на външен изпълнител без провеждане на процедура по обществена поръчка, доколкото сключеният в последствие договор с дружеството "Пи.Еф.Си." ЕООД бил безвъзмезден. - установява, че цената на събираната сума за дезинфекция се образува от такса на БАБХ, която тя събира съгласно Тарифа без да разходва средства от държавния бюджет, както и от такса за обслужване, която се събира от "Пи.Еф.Си." ЕООД , съгласно негов ценоразпис, като дружеството реално извършва разходите по изпълнение на дейностите по дезинфекцията. - изводът на първоинстанционния прокурор е, че не са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.

event icon

Жалба срещу Отказ на СГП за образуване на досъдебно производство

АКФ оспорва извода на прокурора при СГП, че няма нарушения на служебни задължения на длъжностни лица от БАБХ за настъпили вредни последици, както и липса на вредни последици за държавния бюджет под формата на ощетяването му, като АКФ обръща внимание на хипотезата, при която твърдените нарушения на служебните задължения са извършени с цел да бъде набавена облага за другиго.

event icon

Постановление на Апелативна прокуратура София

Административната прокуратура отменя постановлението на прокурора при СГП за отказ от образуване на досъдебно производство и връща преписката за извършване на допълнителна проверка