Институции

 

  • Прокуратура на Република България
  • Агенция за държавна финансова инспекция
  • Агенция по обществени поръчки
  • Главен инспекторат към Министерски съвет на Република България
  • Държавна агенция „Национална сигурност“
  • Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ)
  • Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
  • Национална агенция за приходите (НАП)
  • Народно събрание
  • Сметна палата на Република България