До Комисията по правни въпроси в Народното събрание

Във връзка с предстоящото обсъждане в Комисията по правни въпроси на наложеното от Президента на Република България вето на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) заявява желание за участие със свой представител на основание чл. 42 ПОДНС.

Като организация, работеща в интерес на гражданското общество и оказваща съдействие на институциите за разкриване и разследване на корупцията, АКФ подкрепя усилията за създаване на работеща правна и институционална рамка за противодействие на корупцията.

Видно от изразените от нас становища в рамките на предварителната фаза на обществени консултации по изготвяне на законопроекта, както и на етапа на парламентарния законодателния процес, считаме за особено важно новата правна уредба да е съобразена както с конституционните принципи на правовата държава и разделението на властите, така и да не допуска силна концентрация на власт, с която може да се злоупотреби. Начинът на структуриране на този нов орган не трябва трябва да ставя никакво съмнение относно неговата независимост – като институция и като персонален състав на неговите членове. В тази връзка е необходимо процедурата по избор на членове на органа да гарантира публичност и независимост от политическо влияние, а изискванията за образование, професионален опит и интегритет да бъдат по-високи. Създадената възможност за използване на специални разузнавателни средства за целите на едно административно производство (т.е. извън наказателния процес) създава непосредствени рискове от злоупотреба с власт и пряко засягане на конституционни права и свободи.

От особено значение при окончателното приемане на новото законодателство е да се гарантират основните права и свободи на българските граждани, включително и правото на защита срещу неоснователни актове и действия на бъдещата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Това означава да се гарантира съдебен контрол върху актовете на Комисията, които засягат защитената правна сфера и законния интерес на гражданите на всички етапи на административното производство.

От особено значение е да не се допусне засягане на конституционното право на собственост на българските граждани при преценката относно „законния източник“ на техните доходи и имущество. Самата концепция за необходимостта гражданите да доказват законността на източника, с което се обръща доказателствената тежест в процеса, е твърде проблематична от гледна точка на принципите на правото в континенталната правна система, както и принципа за неприкосновеност на частната собственост, установен в чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Р България.

Също така, в съответствие с чл. 7 от Конституцията на Р България, трябва да се осигури възможност за гражданите, претърпели неоснователни вреди от дейността и актовете на органа, да имат право да претендират и получат обезщетение.

В приетия закон липсва адекватен механизъм за публична отчетност в дейността на органа – представянето на годишен доклад за дейността пред парламента не гарантира достатъчна форма на отчетност и граждански контрол върху дейността, които да са пропорционални на интензитета на дадените правомощия.

За да е ефективна в своята дейност, Комисията трябва да може да разчита на конкретна информация за конфликт на интереси и корупционна активност, постъпила чрез сигнали от граждани и заинтересовани страни. Това означава да се гарантира висока степен на защита на сигналоподателите, които да бъдат стимулирани да разкриват пред органа, станали им известни корупционни актове и действия, а не по същество да бъдат „стимулирани“ към пасивност и бездействие, поради риск от търсене на отговорност за подаването на сигнал. При новото обсъждане на текстовете, считаме, че законодатеният орган следва да направи преценка до каква степен приетата уредба не влиза в колизия с конституционни права на български граждани – правото на жалби, сиганли, предложения и петиции до държавните органи; правото на мнение и правото на информация; свободата на словото и медиите.

По всички тези въпроси АКФ изразява готовност да предостави своята правна експертиза като се включи активно в заседанието на Комисията по правни въпроси, на което ще се обсъжда наложеното от президента вето върху закона.


Сподели: