АКФ: Призоваваме обществената поръчка за адаптация на баня „Овча купел“ в научен център да бъде прекратена поради нарушения

 

Антикорупционният фонд (АКФ) призова за прекратяване на обществена поръчка за инженеринг спрямо баня „Овча купел“ и сигнализира редица институции за нарушения при организирането ѝ. Сред нарушенията, които експертите на АКФ установяват, са недопустима намеса в режима на опазване на сградата, сериозни разминавания в процеса на инвестиционно планиране и подготовка на обществените поръчки, както и съществени нарушения на Закона за обществените поръчки.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Днес изтича крайният срок за подаване на предложения по обществената поръчка, обявена този път от Регионалния исторически музей София, общински културен институт към Община София. Това е четвъртият опит на Софийска община да организира обществена поръчка за трансформирането на баня „Овча купел“, която е сграда-паметник на културата, в научен център за върхови постижения. Трансформацията на банята се реализира в рамките на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ с бенефициент Софийския университет „Св. Климент Охридски“, финансиран по европейската Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Предишните три обществени поръчки бяха прекратени поради редица несъответствия, включително липса на одобрение от Националния институт за недвижимото културно наследство (НИНКН) на задание и виза за проектиране и идеен проект, както и липсата на яснота кои разходи са за сметка на европрограмата и кои – за сметка на общинския бюджет, а също и неизяснени авторски права. Именно нередностите по последната прекратена поръчка бяха причината кметът Йорданка Фандъкова да освободи от поста му заместник-кмета по културата Тодор Чобанов и да изиска осигуряване на законосъобразно провеждане на процедурата при следващия опит.

„Призоваваме за прекратяване на текущата, четвърта по ред обществена поръчка, като незаконосъобразна и нарушаваща основни принципи на Закона за обществените поръчки, Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията и международните актове за опазване на културно наследство.

 

Настояваме институциите да осигурят защитата на обществения интерес, като след прекратяване на обществената поръчка за инженеринг, обявят такава за архитектурен конкурс, която вземе предвид нуждите за адаптация и реставрация на банята и запазването ѝ като архитектурен паметник“ заявява Деница Руканова, правен експерт в АКФ.

 

От януари 2021 г. експертите на АКФ анализират документацията по четирите обявявани до сега обществени поръчки, документацията по проекта за осъществяване на Център за върхови постижения, позициите на Столична община и на редица архитекти и експерти.

В сигнала си, изпратен до Софийска община, министъра на културата, НИНКН и други отговорни институции, експертите на АКФ констатират множество сериозни нарушения, най-важните от които са следните:

  1. Има недопустима намеса в предназначението и режима на опазване на сградата на баня „Овча Купел“.

Проектът за реконструкция предвижда близо половината част от сградата на банята да бъде превърната в „Научен център за върхови постижения“. Това е нарушение на режима на опазването на сградата според изискването на Закона за културното наследство (ЗКН).

Съгласно досието ѝ към НИНКН към Министерство на културата (МК) тя може да функционира, да се реновира и адаптира единствено като „баня/балнеоложки център“.

Въпреки това, в четирите обществени поръчки, обявявани от Столична община, се предвижда изграждането на научен център с конферентна зала, компютърна зала, помещения за дигитализация на аудио-визуалното изкуство, споделени работни пространства, музикална зала и др. , които да заемат близо половината от площта на банята.

„Предвидените дейности по никакъв начин не са свързани с балнеологията и противоречат на режима на опазване на сградата като културен паметник съгласно досието ѝ към НИНКН и предназначението ѝ, описано в Кадастъра“, коментира адв. Деница Руканова.

  1. Има сериозни разминавания в процеса на инвестиционно планиране и подготовката на обществените поръчки за реставрацията и адаптацията на сградата.

МК и НИНКН няколко пъти отказват съгласуване на инвестиционните проекти за развитие на банята на Столична община, тъй като те недопустимо предвиждат добавяне на нови функции към сградата освен тези на баня.

„Въпреки неколкократните откази за съгласуване, няма данни в проектите да са направени съществени преработки, които да преодолеят установените недостатъци.

За пореден път се обявява обществена поръчка по задание, което засяга статута на сградата на паметник на културата и нарушава Закона за културното наследство“ добавя адвокат Руканова.

  1. Наблюдават се и съществени нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

При първоначалната подготовка на проекта Столична община възлага архитектурното заснемане и изработката на идеен проект за реконструкция на баня „Овча купел“ на общинското си дружество „Софинвест“ ЕООД.

„Софинвест“ ЕООД превъзлага тези дейности на външен изпълнител, арх. Константин Пеев и дружеството му „Екса Арт“ ЕООД. В документацията на проекта липсва каквато и да е обосновка защо предпроектните проучвания и идейния проект са възложени конкретно на арх. Константин Пеев и на дружеството му „Екса Арт“ ЕООД извън посочването, че е вписан в регистъра към МК по чл.165 (1) от ЗКН, в който са вписани и редица други архитекти.

В същото време се оказва, че арх. Константин Пеев е изготвил и заданието за проектиране по възлагане на Регионалния исторически музей в София.

„Липсват данни да са предприети мерки по реда на чл. 44 от ЗОП за прозрачност и за отстраняване възможността с участието на външно лице, участвало в подготовката на документацията по обществена поръчка, да се наруши принципа за равнопоставеност и свободна конкуренция“, допълва адвокат Руканова.

„Неприемлива е и методиката за оценката на офертите по поръчката, която по никакъв начин не отчита значимостта на сградата като паметник на културата и не гарантира качеството на предвидената намеса и на влаганите материали. Липсва какъвто и да е критерий за качество на предлаганите проекти, а точкуването набляга на ниска цена и на кратки срокове за изработка и на описание на начини за организация на работата“, коментират от правния екип на АКФ.

„АКФ се обръща към отговорните институции с призив да извършат проверка, да прекратят закононарушенията и осигурят спазването на закона и на обществения интерес“, коментира Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

„Призоваваме също провеждането на архитектурния конкурс да се извърши въз основа на ново задание за проектиране – само за баня/балнеоложки, спа център, без предвиждане на неприсъщи функции като научен център, както и в условията на навременно обществено обсъждане.“

 

„С оглед отпуснатите по европейския проект средства за изграждане на Център за върхови постижения, призоваваме за изготвяне на искане за промяна на проекта до управляващия орган на Оперативната програма „Наука за интелигентен растеж“, с предложение научният център, компютърните зали и пр. несъвместими с режима на сградата помещения, да се изградят в друга подходяща сграда в София“, допълва Бойко Станкушев.

 

 


Сподели: