АКФ обжалва решение на Районна прокуратура Перник да не разследва обществена поръчка за ремонт в града

12 септември 2019: Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) обжалва отказа на Районната прокуратура в Перник да образува досъдебно производство по сигнал за обществена поръчка в града, спечелена от роднина на заместник-кмета по строителството.
Договорът на стойност 368 982 лв. с ДДС е за реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма, а избраната фирма изпълнител е „Виа Интелего“ ООД с управител инж. Иво Гаджов, първи братовчед на заместник-кмета по строителството в общината, инж. Владислав Караилиев.
Съгласно действащият към момента на откриване на поръчката Закон за обществените поръчки (ЗОП) „Виа Интелего“ не може да участва, защото се управлява от лице, свързано с възложителя. Същото ограничение е предвидено изрично и в документацията за участие в обществената поръчка. При подаване на офертата всички участници е трябвало да подадат декларация за липсата на подобна свързаност.

„Опитите на АКФ да придобие копие от декларацията на „Виа Интелего“ от Община Перник по законоустановения ред не се увенчаха с успех и се запитахме дали Гаджов не е декларирал липса на свързаност, подавайки неверни данни в тръжните документи,“ каза Бойко Станкушев, директор на АКФ.

Алтернативата е, че декларацията не е подадена, а комисията по избор на изпълнител не е отразила в протоколите липсата на документа – обстоятелство, което би трябвало да доведе до отстраняване на „Виа Интелего“ ООД от процедурата.

На 23.04.2019 г. АКФ сигнализира прокуратурата в Перник и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Сигнал относно съмнения за конфликт на интереси бе изпратен и до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

Четири месеца по-късно Гергана Малиновска, прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, отказа да образува досъдебно производство по случая, обосновавайки се с писмени сведения от Иво Гаджов, който заявил, че към момента на подготовката на необходимата документация е бил съсредоточен във въпросите дали фирмата му разполага с необходимия капацитет за изпълнението на поръчката и как да изготви най-добро техническо предложение.
Според постановлението Гаджов „подписал механично” останалите документи „тъй като не отдавал голямо значение на тази част от офертата, още повече, че при допуснати пропуски и/или грешки, се предоставяло определен срок за отстраняването им“.

Според АКФ цитирането на писмените обяснения на Иво Гаджов с цел да се обоснове отказа за образуване на досъдебно производство буди недоумение.

„Гаджов като управител на дружеството следва да познава нуждата от стандартна документация по тръжни процедури, още повече че декларирането на невярно съдържание пред държавен орган е престъпление,“ каза Станкушев.

Прокуратурата се обосновава и с аргумента, че ден след откриването на процедурата за възлагане на проекта е отменен Закона за обществените поръчки (според който се забранява участието в тръжни процедури на лица свързани с фирми-кандидати.

„Този аргумент също буди недоумение и противоречи както на законодателната рамка, така и на съдебната практика, а също и на практиката на Комисията за защита на конкуренцията,“ каза Станкушев. “Що се отнася до тръжната процедура в Перник, определяща е датата на откриване на поръчката.“

Именно с тези аргументи на 04.09.2019 г. АКФ подаде жалба до Окръжна прокуратура – Перник. Очакваме навременните им действия, както и действия от страна на КПКОНПИ и АДФИ.

Що се отнася до АДФИ, на 13.06.2019 г. агенцията изяви готовността си да извърши финансова инспекция в Община Перник при наличие на административен капацитет. Освен проверка на документалната обоснованост, АКФ очаква проверка и на обстоятелства, свързани със забавянето на строителните работи, без това да доведе до санкции за изпълнителя. Според договора срокът за изпълнение на рехабилитацията е не повече от 194 календарни дни. Реално поръчката е изпълнена за 287 дни – с 93 дни повече от предвиденото по договор.

„Общинските администрации оперират с публични средства и следва да полагат най-висока степен на грижа, за да гарантират, че тези средства се харчат ефективно. Казуси като този в Перник повдигат въпроса дали съответната администрация се отнася максимално отговорно с парите на данъкоплатците – именно поради тази причина АКФ информира медиите и подаде сигнали до три публични институции, които призоваваме да си свършат работата съвестно и в интерес на гражданите на Перник,“ каза Станкушев.


Сподели: