АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА СГРАДАТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НАД ХИЖА “СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА”
30/07/2018
ЕКИПЪТ НА „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА, ЧЕ СА НАЛИЦЕ ИНДИКАТОРИ ЗА „НЕИЗГОДНА СДЕЛКА“ ПРИ НАЕМАНЕТО НА СГРАДАТА, В КОЯТО СЕ ПОМЕЩАВА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ OБЛАСТ
04/09/2018

АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА НЕЗАКОНЕН ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ В ПАЗАРДЖИШКО

Тема:

НЕЗАКОНЕН ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

Статут:

ПРОВЕРКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Етап:

СИГНАЛ КЪМ ПРОКУРАТУРА

Има множество данни за нарушения извършени от фирмата ЕКО ХИДРО 90 

Антикорупционният фонд сезира прокуратурата на България за незаконен добив на подземни богатства в областта „Конаговски чал“.

Тя се намира в землищата на селата Дебръщица и Алеко Константиново, община Пазарджик.

Екипът на АКФ направи проверка на място и на база резултатите от нея изпрати сигнал до Министерство на енергетиката с вх. номер Е-92-00 -520/23.05.2018 г.

През пролетта на тази година – месеците април и май, АКФ констатира на терен, че в близост до находището „Конаговски чал“ има временна постройка и телена ограда и надпис „Частна собственост“. Ясно се вижда и нарушен терен на масива, който според енергийното ведомство е обект на незаконен добив на подземни богатства.

Източници на АКФ твърдят, че „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД разполага с разрешително за взривни работи в района от Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ – КОС, защото е декларирало, че планира да изгради промишлена постройка – хале там. Екипът ни обаче не се натъкна на строителни работи в този парцел. За сметка на това жители на района свидетелстват за взривни работи и товарене на инертни материали от околните населени места. Фондът разполага и с фотографии на случващото се.

В отговор до АКФ по посочения по-горе сигнал насочен към Министерството на енергетиката съобщават, че дейността на фирмата „Еко-Хидро-90“ ООД в „Конаговски чал“ е била предмет на проверка, извършена от служителите на ведомството на 21.03.2018г. Министерството е установило, че мястото, на което се намира хидравличен верижен багер, с който се извършва товарене на скална маса, попада в границите на находище „Конаговски чал“. По време на проверката, на управителя на „Еко-Хидро-90“ ООД е съставен констативен протокол и му е указано незабавно да прекрати незаконната дейност. В писмото от Министерство на енергетиката се твърди, че ведомството вече е предприело действия по налагане на административно наказание съгласно Закона за подземните богатства.

АКФ напомня, че с промените в НК от края на 2017 г. е създаден нов чл. 240а. Според него извършването на добив на подземни богатства без предоставена концесия е не само законово нарушение, за което следва да се наложи административно наказание, а и престъпление. Наказателна отговорност носи и лицето, което държи, съхранява, транспортира, преработва или отчуждава незаконно добити подземни богатства.

Видно от отговора на енергийното ведомство е, че при извършената проверка на 21.03.2018 г. в находището „Конаговски чал“ се установява незаконен добив на подземни богатства, а на управителя на „Еко-Хидро-90“ ООД е указано да го преустанови незабавно. Към момента на установяване на нарушението промените в НК вече са влезли в сила. Затова правният екип на АКФ сезира и държавното обвинение по случая.

АКФ има за основна своя цел изграждане на ефективен граждански модел чрез секторна антикорупционна стратегия на превенция, идентификация и противодействие на корупцията и злоупотреба с власт в Република България, като осъществява дейност по извършване на целеви мониторинг на публичната и медийната среда, както и на работата на публичния сектор, приема и обработва сигнали, свързани с корупция и злоупотреба с власт и в съдействие на правосъдието ги насочва към съответните институции.*

 


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.