СКИ ПИСТИТЕ НА АЛЕКО – БЕЗ КАТЕГОРИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА БЕЗОПАСНОСТТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА. “ВИТОША СКИ” ДЪРЖИ 117 ТЕРЕНА, ПОРЕДНИ ГОДИНИ БЕЗ ТЪРГ
13/07/2018
АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА НЕЗАКОНЕН ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ В ПАЗАРДЖИШКО
29/08/2018

АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА СГРАДАТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НАД ХИЖА “СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА”

Тема:

Конкурс на Министерство на земеделието

Статут:

Сигнал до ВАП

Етап:

Проверка за нарушения

Настоява се за проверка поради съмнения за нередности или нарушения на закона в процедура на Министъра на земеделието, храните и горите. Сградата е дадена под наем като база за ловен туризъм, в територия в която е забранено ловуването.

 

Видно от направена справка в кадастрално-административната информационна система сграда „Рилски езера“ с идентификатор 65365.210.91.9 не се намира на територията на дивечовъден участък „Паничище“, а се намира на територията на Национален парк „Рила“, като в кадастралната карта и регистър е посочено, че сградата има функционално предназначение курортна, туристическа сграда.

За несъответствие със закона при провеждане на процедурата навежда и факта, че  съгласно § 1, т. 15 от Закон за лова и опазване на дивеча „Бази за ловен туризъм“ са сгради и прилежащите към тях терени и инфраструктури, специализирани за нуждите на ловния туризъм. Също така Закон за защитените територии с разпоредбата на чл. 21, т. 10 забранява дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове.

Цитираните аргументи пораждат съмнения за законосъобразността на цитираната заповед № РД 48-5/19.01.2018.

Нещо повече, вследствие на отговор на отправено от правния екип на АКФ заявление за достъп до обществена информация става ясно от предоставен Протокол от 09.03.2018 г. (приложение 3), че в резултат на проведен конкурс на 07.03.2018 г. е постъпило едно предложение за участие. Поради това, че предложението на единствения участник – „Кирил Янакиев – 72“ ЕООД, отговаря на изискванията за редовност, е класиран на първо място и на 15.06.2018 г. е сключен Договор № ПО-01-59/15.06.2018 г. (приложение 4) между „Югозападно държавно предприятие“ ДП и „Кирил Янакиев – 72“ ЕООД, по силата на който за срок от 15 години се отдава под наем база за ловен туризъм срещу съответна годишна наемна цена, като към момента на сключване на договора ловната база се предава с подписването на приемо-предавателен протокол.

В защита на обоснованата висока обществена чувствителност към теми, свързани с прозрачното управление на зони и обекти на територията на националните и природни паркове в страната, АКФ очаква ВАП да извърши обстойна проверка, да се съберат относими доказателства и да установи дали са налице извършени нарушения на закона.

Екипът на фонда ще ви известява за всяко действие или бездействие на сезираните от нас институции в тази връзка.

 

 


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.