УПРАВИТЕЛЯТ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ФОНД, МИРОСЛАВА ПЕТРОВА, БЕШЕ ОТНОВО ПРИЗОВАНА ПО СЛУЧАЯ “МЕНКАУРА”, ТОЗИ ПЪТ ЗА ДА И БЪДЕ ВРЪЧЕН ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
28/06/2018
АКФ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА СГРАДАТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НАД ХИЖА “СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА”
30/07/2018

СКИ ПИСТИТЕ НА АЛЕКО – БЕЗ КАТЕГОРИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА БЕЗОПАСНОСТТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА. “ВИТОША СКИ” ДЪРЖИ 117 ТЕРЕНА, ПОРЕДНИ ГОДИНИ БЕЗ ТЪРГ

Тема:

Ски пистите на Алеко

Статут:

АКФ сезира ВАП

Етап:

Общ надзор за законосъобразност на действия

АКФ сезира Върховна административна прокуратура

Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България от 1.10.2015  задължава министъра на туризма да издаде заповед за определяне сложността на ски пистите и тяхната безопасност.

 

Съгласно чл. 155, ал. 5 от Закон за туризма, комисията за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност извършва проверка след постъпило искане до министъра на туризма от собственика или лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение.

 

На 08.12.2015 г. от „Витоша ски“ АД заявяват искане до министъра на туризма  относно определяне степента на сложност на ски пистите в ски зона „Алеко“ на територията на Природен парк „Витоша“. Изискано е от дружеството („Витоша ски“ АД) да допълни преписката и непълнотите и нередностите са отстранени в цялост. Министърът на туризма заявява още, че при наличие на подходящи метеорологични условия ще бъде извършена проверка от специализирана комисия за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност, но и до момента такава заповед не е надлежно издадена.

 

Горното е установено от правния екип на АКФ на база обстойно проучване на наличната публична информация, както и по закона за достъп до обществена информация.

 

Поради неизпълнение на задължението за издаване на заповед, възникнало през декември 2015 г. (когато е подадено заявлението от „Витоша ски“ АД), се създава заплаха за контрола на безопасността на ски пистите в ски зона „Алеко“, както и за живота и безопасността на гражданите, ползващи услугите на „Витоша ски“ АД,

 

В допълнение правният екип на АКФ отправя запитване по ЗДОИ към директора на Югозападно държавно предприятие относно законовите разпоредби и документите, въз основа на които „Витоша ски“ АД използват държавните горски територии в Природен парк „Витоша“, върху които са разположени станциите и трасетата на всички въжени линии в парка, собственост на „Витоша ски“ АД.

 

Наред с копията от договорите, сключени между ТП „ДГС София“ и „Витоша ски“ АД на АКФ са предоставени и Заповед № 546/08.12.2014 г., Заповед № РД-07-793/28.12.2015 г., Заповед № РД-07-1341/13.12.2016 г., Заповед № РД-07-1233-1/15.12.2017 г. на директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград. С всяка една от заповедите е наредено отдаването под наем на поземлените имоти без провеждане на търг по реда на чл. 43, ал. 3 т. 2 от Закона за горите. Въз основа на тези заповеди съответно са сключени договори за наем от 15.12.2014 г., от 25.01.2016 г., от 15.12.2016 г., от 15.12.2017 г., всички с предмет временно и възмездно ползване на 117 бр. поземлени имоти, представляващи „ски писти“, находящи се в територията на ТП-ДГС София, Природен парк „Витоша“.

 

Така няколко години подред в периода декември 2014 г. – декември 2017 г. „ЮЗДП“ ДП – Благоевград сключва четири договора за наем, всички с предмет едни и същи 117 бр. поземлени имота – ски писти и всички със страна юридическо лице – „Витоша ски“ АД.

 

Разпоредбата на чл. 43, ал. 3 т. 2 от Закона за горите гласи, че поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, могат да се отдават под наем от органа без провеждане на търг, когато територията се отдава под наем за срок по-кратък от една година. Горецитираните договори са сключени на това основание няколко поредни години единствено за периода на зимните сезони. По този начин се създава съмнение, че се избягва задължителното провеждане на търг.

 

В горните случаи възникват и съмнения за нарушаване на императивното правило на закона, пораждащо задължение за министъра на туризма да издаде заповед, с която да категоризира пистите и да определи тяхната безопасност и съответно упражняване на контролните му правомощия, както и за заобикаляне на Чл. 43, ал. 2 от Закон за горите касаещ отдаването под наем на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост. В тази връзка правният екип на АКФ сезира ВАП по компетентност и осъществяване на общия надзор за законосъобразност на действия, бездействия и актове на държавните органи.

 

Стопанисването на природен парк Витоша и безопасността на гражданите в него са въпроси от високо обществено значение и неслучаен фокус на внимание на българските граждани. Антикорупционен фонд ще ви известява за всяко действие или бездействие на сезираните от нас институции в тази връзка.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.