АКФ НАСТОЯВА ЗА ВЕТО ВЪРХУ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ЗАКОН
29/12/2017
Въпроси към г-н Пламен Георгиев
06/03/2018

Въпроси към д-р Николай Николов

ДО Г-Н БОРИС ЯЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

  С Т А Н О В И Щ Е

 

ОТ ФОНДАЦИЯ „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“

Представлявана от Мирослава Петрова – управител

с адрес: София 1000, ул. Княз Борис 71, офис 2

 

ОТНОСНО: Изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и поставяне на въпроси към д-р Николай Николов

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯЧЕВ,

Във връзка с предстоящото изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията, Фондация „Антикорупционен фонд“ поставя следните въпроси към кандидата за председател на КПКОНПИ  д-р Николай Николов:

 

  • Как отчитате ефективността на председателстваната от Вас до м. януари 2018 г. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), предвид на факта, че повече от 3 години органът заседаваше в непълен състав, както и че почти година и половина органът функционираше при условията на изтекъл мандат?

 

  • Как оценявате ефективността на КПУКИ от гледна точка на постановените решения за установен конфликт на интереси, които са средно по 18 решения годишно за целия период?[1]

 

  • В практиката на КПУКИ до този момент имаше решения за прекратяване на производства поради изтичане на предвидената в закона давност[2], т.е. органът е бездействал. В същото време според докладите за дейността на КПУКИ през 2017 г. около 30 % от производствата не са приключили в законовия срок, а през 2015 г. този проблем е още по-сериозен – 50% не са приключили в срок. Какви мерки ще предложите да бъдат предприети в новия орган за да не се възпроизведат негативните практики от КПУКИ, при положение че значителна част от администрацията ще бъде преназначена в новия орган?

 

  • Как ще подобрите ефективността при установяването на конфликт на интереси в случаи на свързани лица, вкл. хипотезите на фактическо съжителство, като се има предвид формалистичния подход до този момент в практиката на КПУКИ?[3]

 

  • Има ли по време на Вашия мандат в КПУКИ внасяни доклади на Инспектората за вътрешни разследвания за злоупотреби и налагани ли са въз основа на тях санкции?

 

С уважение,

МИРОСЛАВА ПЕТРОВА

Съосновател и управител

 

 

 

[1] Вж. Годишен доклад за дейността на КПУКИ през 2017 г.

[2] Вж. Решение № РП-130-13-145 от 03.10.2017 г.

[3] Решение № РП-087-17-082/ 27.06.2017г. на КПУКИ за прекратяване на производство;

Решение на КПУКИ № РС-006-17-067 от 14.12.2017г.