Антикорупционният фонд извършва правни анализи, проверки и разследвания на корупциооно поведение и измами с публични фондове( национални и европейски) като следва общоприети методи, стандарти и индикатори, както следва:

  • За установяване на нередности и измами по обществени поръчки, независимо от източника на финансиране, използваме елементи от унифицираната методология на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция: http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/kontrol-na-obshtestvenite-porychki-1574
  • За установяване на нередности и измами по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз използваме стандартите, критериите и индикаторите, които са общоприети в националните и европейските одитни институции – ИА „Одит на средставта от Европейски съюз“ и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ): https://www.eufunds.bg/archive/documents/1275913571.pdf
  • Елементи от официално утвърдента Методика за оценка на корупционния риск, която се прилага от инспекторатите по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията: http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=51
  • Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, публикувани от Института на вътрешните одитори в България: http://www.iiabg.org/files/IPPF/IPPF_Standards_2017%20BG.pdf
  • Неспазване на задължения за деклариране на несъвместимост, частен интерес и конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и на имуществото по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.
    В нашата дейност следваме международните стандарти и добри практики, разработени от Association of Certified Fraud Examiners (ACFE): http://www.acfe.com/fraud-resources.aspx